ای
کاش
می شد به غیر از تو دیگری را هم دوست داشت ..؟؟؟

من این حرف و زدم یک سیلی خوردم شما تجربه نکنید
خوب من چیکار کنم دلم میگه منم می نویسشم میشه
دل نوشته  هیچکس


دسته ها : حرفهای از تب
چهارشنبه بیست و هفتم 6 1387
X